ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN CITY STORAGE V.O.F.

(Artikel 1) Voorwerp en aard van de overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen City Storage V.O.F., hierna te noemen ‘City Storage‘, enerzijds en huurders die opslagruimte gebruiken (of die gebruik maken van enig ander opslagproduct of opslagdienst zoals parking, bulk oppervlaktes, locker, kastjes, enz…), hierna te noemen ‘de Klant‘, anderzijds.

Enerzijds worden de vestiging van City Storage, de gebruikte opslagruimte, het opslagproduct of de opslagdienst ‘de Storage Unit’ genoemd terwijl City Storage overeenkomst en de Algemene Verhuur Voorwaarden anderzijds ‘de Overeenkomst’ zullen genoemd worden. Inzake de goederen die worden opgeslagen of die waar ook geplaatst worden op een vestiging van City Storage (met inbegrip van de opslagruimte) zal de referentie ‘de Goederen’ gebruikt worden.

(Artikel 2) Bestemming en gebruik

2.1 City Storage verhuurt aan de Klant opslagruimte (Storage Unit) conform de bepalingen van de Overeenkomst met als enig doel de opslag van (toegestane) goederen. Het is de Klant niet toegestaan de gehuurde Storage Unit een andere bestemming te geven. De Klant erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de Overeenkomst zo kan worden uitgelegd dat de Klant inzake de Storage Unit een eigendomsrecht of enig ander zakelijk recht verwerft. City Storage zal bovendien inzake de gehuurde Storage Unit en/of de opslagen Goederen hoe dan ook nooit fungeren als houder, bewaker of bewaarnemer. Bij het aangaan van de Overeenkomst garandeert de Klant als enige de juridische en/of economische eigendom van de Goederen te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met de Goederen te aanvaarden. De Klant zal City Storage vrijwaren en schadeloos stellen inzake elke kost, vordering of enige andere actie van een derde partij in verband met de Goederen (met inbegrip van alle geschillen die te maken hebben met betwistingen inzake eigendomsrecht of het recht op bezit).

2.2 De Klant zal de Storage Unit gebruiken en onderhouden met de nodige zorg alsook in overeenstemming met de toegestane bestemming en de bepalingen van de Overeenkomst. De Storage Unit moet door de Klant te allen tijde afgesloten en netjes onderhouden worden. De Klant is verantwoordelijk voor het verwijderen van enig vuil en afval uit de Storage Unit. Het is de Klant niet toegestaan afval of Goederen (of stukken van Goederen) in of rond de Storage Unit achter te laten op straffe van een boete van tenminste 20 EUR per achtergelaten stuk. Bovendien zal de Klant in zulke omstandigheden aansprakelijk zijn voor alle (afval)verwijderingskosten met een minimum van 30 EUR/m3.

2.3 De Klant bevestigt de Storage Unit te hebben bezocht en geïnspecteerd en deze te aanvaarden in goede staat en geschikt voor het wettelijke en overeengekomen doel en gebruik dat Klant verwacht ervan te maken. De Klant begrijpt en aanvaardt het veiligheids- en beveiligingsniveau. City Storage verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enerzijds het wettelijk en overeengekomen doel en gebruik en anderzijds de veiligheids- en beveiligingsverwachtingen.

2.4 De Klant aanvaardt dat alle opgaven betreffende de afmetingen van een Storage Unit schattingen zijn en een gemiddelde van een groter aantal Storage Units. Elke afwijking tussen de werkelijke grootte van een Storage Unit en de aangegeven grootte in de Overeenkomst geeft geen enkele partij enig recht en kan nooit leiden tot een prijsaanpassing.

2.5 De Klant zal voldoen aan alle bepalingen van deze Overeenkomst, de wet en de plaatselijke regelgeving alsook aan de mogelijke instructies van de locale en nationale overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars.

2.6 De Klant erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die toegang hebben tot de Storage Unit of die gebruik maken van de toegangscode/toegangspas van de Klant en elke verwijzing naar ‘Klant’ in deze voorwaarden houdt tevens een verwijzing in naar dergelijke personen.

2.7 De Klant is ertoe gehouden de Storage Unit op een zodanige wijze te gebruiken dat de omgeving, het milieu en de andere gebruikers hier nooit enige hinder van ondervinden (bv. geen lawaai van radio’s en andere toestellen, geen stof of geuren en lekkages). De Klant moet altijd de nodige voorzorgsmaatregelen nemen teneinde dergelijke omgevings-, milieuhinder- en/of schade te voorkomen.

2.8 Het is de Klant NIET toegestaan:

 • de Storage Unit als werkplaats te gebruiken,
 • handelsactiviteiten te voeren vanuit de Storage Unit,
 • de Storage Unit te gebruiken als vestiging, domicilie of maatschappelijke zetel van een vennootschap,
 • de Storage Unit te gebruiken voor illegale, criminele of immorele activiteiten alsook niet in het kader van belastingsfraude,
 • zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de V.O.F. elektrische apparaten of andere toestellen / diensten aan te sluiten in de Storage Unit ; in geval van toegestaan gebruik van elektrische apparaten moeten deze bij afwezigheid van de Klant altijd uitgeschakeld staan,
 • in of op de Storage Unit vaste installaties aan te brengen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van City Storage.

 

2.9 Het is de klant STRIKT VERBODEN in de Storage Unit de volgende Goederen op te slaan  (deze lijst is niet uitputtend):

 • juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde,
 • cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen,
 • elk voorwerp dat rook, geuren of stank afgeeft,
 • vogels, vissen, dieren of enig ander levend organisme,
 • afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook dierlijke en giftige/gevaarlijke afvalstoffen),
 • voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken tenzij deze zodanig stevig verpakt zijn dat ze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast kunnen veroorzaken,
 • vuurwapens, springstoffen of munitie,
 • illegale substanties zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkregen zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen, enz…
 • chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten,
 • asbest en/of blauwleer,
 • (kunst) mest,
 • gasflessen en/of accu’s,
 • vuurwerk,
 • auto- en/of motorwrakken ; het opslaan van (oldtimer) auto’s en/of motoren die geen wrakken zijn is toegestaan met dien verstande dat onder de auto en/of motor een door de V.O.F. goedgekeurde beschermingsbak of beschermingsmat aanwezig is teneinde te voorkomen dat lekkende olie het milieu aantast, tevens dient de aanwezigheid van brandstof in de daarvoor bestemde brandstoftank tot een minimum beperkt te zijn ; bovendien moet door de Klant te allen tijde voor deze auto’s en/of motoren een adequate verzekering in stand gehouden te worden aangezien auto’s en/of motoren niet afdoende gedekt zijn onder de bij de V.O.F. afgesloten Goederenverzekering,
 • brandbare en ontvlambare materialen of vloeistoffen waaronder benzine en diesel (maar met uitzondering van het toegestane minimum voor auto’s en/of motoren zoals gesteld hierboven),
 • alle mogelijke andere giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als zodanig zijn opgenomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving, zoals:
  • ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen (waaronder luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier); sprays en (vloeibare) gassen zoals LPG, waterstof, acetyleen, propaan en butaan,
  • oxiderende stoffen en preparaten zoals waterstof- en andere peroxiden, chloraten, sterke salpeter- en perichloorzuren,
  • (zeer licht) ontvlambare stoffen en preparaten, zoals petroleum, benzeen, brandalcohol of methanol, terpentijn, white spirit, aceton, verf, ruitenontdooier, luchtverfrisser, contact- en neopreenlijm,
  • (zeer) giftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden,
  • schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners, houtbeschermingsproducten, afbijtproducten voor verf,
  • bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker, bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals oven en wc-reinigers, irriterende stoffen en preparaten, sensibiliserende stoffen en preparaten,
  • kankerverwekkende stoffen en preparaten,
  • mutagene stoffen en preparaten,
  • voor de voortplanting giftige stoffen en preparaten,
  • milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s; pesticiden en zware metalen zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood en koper, bestrijdingsmiddelen (pesticiden en herbiciden).

 

Giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen kunnen meestal worden herkend aan de onderstaande symbolen:

 • Explosief / ontploffingsgevaar
 • Oxiderend, vergemakkelijkt de ontbranding van een ander product
 • Giftig, gevaarlijk product dat dodelijk kan zijn
 • Xn/Xi Schadelijk/irriterend, schadelijk of irriterend (inclusief genetisch schadelijke stoffen)
 • Bijtend/corrosief, tast de huid of materialen aan
 • Milieugevaarlijk, gevaar voor het milieu
 • Ontvlambaar, ontvlambaar product

 

2.10 Indien de Klant handelt in strijd met de artikelen 2.8 en/of 2.9 is de Klant jegens City Storage aansprakelijk voor alle schade die City Storage hierdoor mocht lijden en stelt de Klant zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke vervolging. De Klant neemt er nota van dat City Storage de Goederen niet zal controleren of nagaan of deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Overeenkomst.

2.11 In het geval wordt vermoed dat de Klant in strijd handelt met deze Overeenkomst, meer bepaald in strijd met artikel 2, dan heeft City Storage het recht maar niet de verplichting om de bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en deze toegang te geven tot de Storage Unit voor verificatie doeleinden (alle kosten hiervan komen ten laste van de Klant). City Storage kan, maar is niet verplicht, de Klant hiervan in kennis te stellen.

(Artikel 3) Huurperiode

Een Overeenkomst tot opslag wordt afgesloten voor een initiële minimum periode van vier (4) weken, tenzij anders wordt overeengekomen onder de speciale voorwaarden. Na deze minimum periode van vier (4) weken wordt de Overeenkomst automatisch voor een onbepaalde duur verlengd en kan de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk worden opgezegd door de een of andere partij door middel van een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.

(Artikel 4) Huurprijs en wanbetaling

4.1 De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen zullen per vier (4) weken vooraf gefactureerd worden samen met de verschuldigde btw. Bij de ondertekening van de Overeenkomst moet de Klant (i) een eerste verschuldigde factuur betalen die slaat op de huurprijs alsook de eventuele vergoedingen en kosten in verband met de 1ste vier (4) weken opslag, (ii) een uniek slot met bijbehorende sleutels aanschaffen (tenzij de Klant reeds bij City Storage een dergelijk slot aangekocht heeft) en (iii) eenmalige administratiekosten betalen. In het geval dat de Klant de Storage Unit effectief in gebruik neemt na de 15de dag van een kalendermaand dan is de Klant bij ondertekening van de Overeenkomst tevens de huurprijs alsook de eventuele vergoedingen en kosten voor de volgende vier (4) weken verschuldigd.

4.2 De huurprijs blijft gedurende de eerste zes (6) periodes van vier (4) weken van de Overeenkomst ongewijzigd. Daarna behoudt City Storage zich het recht de huurprijs en eventuele kosten op gezette tijden te herzien. Herziene huurprijzen en kosten zijn van toepassing 28 dagen na publicatie of schriftelijke kennisgeving door City Storage. City Storage kan bij de ondertekening van de Overeenkomst aan de Klant een bijkomende waarborgsom vragen, gelijk aan vier (4) weken huur, teneinde een correcte naleving van de overeenkomst te verzekeren. City Storage kan alle onbetaalde huurgelden, vergoedingen en kosten die voortvloeien uit een niet naleven van de Overeenkomst verhalen op deze waarborg (zonder hiertoe verplicht te zijn). Indien City Storage het nodig acht verhaal te moeten uitoefenen op de gestelde waarborg, dan de moet de Klant onmiddellijk de waarborgsom aanvullen tot het bedrag opnieuw overeenkomt met het bedrag van de initieel betaalde waarborg. Er worden door City Storage nooit intresten betaald op gestorte waarborgen.

4.3 De Klant verbindt zich ertoe dat de vier (4) wekelijkse huurprijs en kosten, door middel van automatisch incasso vooraf worden geïncasseerd door City Storage, binnen 8 dagen na facturatiedatum. De Klant is bij niet nakoming hiervan zonder dat enige kennisgeving is vereist, in verzuim.

4.4 Als de Klant alvorens de Storage Unit effectief in gebruik te nemen de Overeenkomst opzegt of wijzigt is de Klant desondanks een vergoeding aan City Storage verschuldigd gelijk aan de huurprijs en eventuele kosten voor een periode van 14 dagen. De rest van de huurgelden, vergoedingen en kosten betaald bij de ondertekening van de Overeenkomst zal door City Storage aan de Klant terugbetaald worden. Een dergelijke terugbetaling zal nooit gebeuren door middel van contanten. Betaalde verzekeringspremies zullen nooit het voorwerp uitmaken van een terugbetaling.

4.5 City Storage mag naar eigen inzicht, voor de verzending van de vier (4) wekelijkse huurprijs en kosten, papieren dan wel elektronische facturen opstellen en daarvoor het door de Klant opgegeven e-mailadres gebruiken. Daarnaast aanvaardt de Klant, voor alle doeleinden, e-mail als een correct en afdoende middel van communicatie tussen City Storage en de Klant.

4.6 Als de betaling van de vier (4) wekelijkse huurprijs en kosten niet volledig ontvangen is op de overeengekomen betaaldatum, dan mag City Storage de Klant de toegang tot de Storage Unit ontzeggen tot op het moment dat het totale uitstaande saldo betaald is.

4.7 Zodra de Klant in verzuim is dan wel de huurprijs of een vergoeding verschuldigd krachtens de Overeenkomst niet betaald is binnen de 30 dagen na de overeengekomen betaaldatum dan verwerft City Storage de volgende aanvullende rechten:

(a) de mogelijkheid tot het verbreken van het aangebrachte slot op de Storage Unit alsook tot het aanbrengen van een nieuw slot,

(b) de mogelijkheid, naar eigen inzicht, de Goederen te verwijderen uit de Storage Unit teneinde deze over te brengen naar alternatieve opslaglocaties zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van deze verwijdering/overdracht,

(c) de mogelijkheid om alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht van de Goederen aan de Klant in rekening te brengen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die herhaalde verwijderingen/overdrachten met zich zouden meebrengen,

(d) de mogelijkheid de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de Klant een bezettingsvergoeding in rekening te brengen voor een bedrag gelijk aan de vier (4) wekelijkse huurprijs,

(e) de mogelijkheid voor City Storage de Goederen in de Opslag Unit als verlaten goederen (res derelicta) te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen van deze Goederen. De opbrengsten van een verkoop in overeenstemming met artikel 4.7 komen aan City Storage toe voor zover noodzakelijk ter betaling van eventuele kosten van City Storage naar aanleiding van de uitoefening van de rechten onder dit artikel en ter kwijting van alle andere sommen verschuldigd aan City Storage uit hoofde van deze Overeenkomst. Het saldo van de opbrengsten zal aan de Klant terugbetaald worden. Indien een Klant niet gelokaliseerd kan worden of nalaat het saldo van de opbrengsten te innen, zal City Storage het saldo van de opbrengsten verder bijhouden voor rekening van de Klant. Niets in dit artikel zal afbreuk doen aan City Storage recht op betaling inzake huurgelden of enige andere som verschuldigd uit hoofde van deze Overeenkomst en dit ongeacht of City Storage er al dan niet voor gekozen heeft de rechten hierboven aangegeven uit te oefenen.

4.8 De Klant gaat ermee akkoord dat alle Goederen in de Storage Unit tot zekerheid dienen van City Storage haar recht op betaling van de huurprijs, kosten of enige andere som verschuldigd en dat de toegang tot de Goederen kan geweigerd worden tot op het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De klant aanvaardt tevens dat deze zekerheid op de Goederen in de Storage Unit tot een verlies van eigendom kan leiden.

(Artikel 5) Toegang

5.1 Toegang tot en verlaten van City Storage V.O.F. vestiging

De Klant krijgt een persoonlijke toegangscode/toegangspas die het mogelijk maakt de vestiging van City Storage V.O.F. binnen te komen. Telkens als de Klant toegang wil tot de Storage Unit, dient deze gebruik te maken van de persoonlijke toegangscode/toegangspas. De Klant dient de vestiging van City Storage V.O.F. niet binnen te komen of te verlaten door met een andere klant of voertuig naar binnen /buiten te gaan zonder de persoonlijke toegangscode te hebben ingevoerd. De Klant dient zich er altijd van te verzekeren dat alle deuren en poorten gesloten zijn na het binnenkomen of verlaten van de vestiging van City Storage V.O.F.. Een toegangscode is strikt persoonlijk en mag in geen geval door derden gebruikt worden. In het geval dat een Klant derden toegang wil geven tot de Storage Unit, moet de Klant hiervoor specifieke toegangscodes aanvragen. De Klant zal altijd verantwoordelijk zijn voor de derden aan wie extra toegangscodes zijn afgegeven. Mocht een Klant de persoonlijke toegangscode vergeten zijn, dan moet deze persoonlijk een nieuwe toegangscode aanvragen bij de Store Manager of een store medewerker. Om veiligheidsredenen worden persoonlijke toegangscodes nooit medegedeeld via de telefoon, e-mail of via SMS. Tenzij anders is overeengekomen, is de Storage Unit toegankelijk voor de Klant tijdens de uren en dagen zoals geadverteerd op het kantoor van de vestiging van City Storage Self Storage. Toegang buiten deze toegestane uren en dagen is niet toegelaten. Een Klant kan een nieuwe Storage Unit slechts in gebruik nemen tijdens de geadverteerde openingsuren en slechts met de hulp en onder toezicht van de Store Manager of een store medewerker. City Storage V.O.F. is niet verantwoordelijk voor eventuele tijdelijke technische storingen, sneeuw of ongemakken, enz… die beletten dat de Klant de Storage Unit binnen kan komen / verlaten of die het gebruik van de liften onmogelijk maken.

5.2 Toegang van de Klant tot de Storage Unit

Elke Storage Unit is beveiligd met een speciaal ontworpen afsluitsysteem waarop een persoonlijk slot aangebracht wordt. City Storage V.O.F. heeft geen sleutels die haar toegang geven tot de Storage Units.

Een Klant is als enige verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de Storage Unit met behulp van het persoonlijke slot. Het aanbrengen van een tweede slot is niet toegestaan.

5.3 Procedure in geval van noodgevallen / brand

Elke Klant is verantwoordelijk om vertrouwd te geraken met de veiligheidsprocedures in geval van noodgevallen of brand en om de brand- en vluchtroutes te leren kennen. Nooduitgangen liggen verspreid over het gebouw en zijn duidelijk gemarkeerd. Een Klant mag deze nooduitgangen nooit blokkeren met Goederen en moet deze uitgangen te allen tijde vrijlaten. De klant kan enkel gebruik maken van de nooduitgangen in het geval van situaties die een noodevacuatie vereisen zoals brand of stroomuitval. In het geval van misbruik zal City Storage V.O.F. van de Klant alle hierdoor veroorzaakte kosten terugvorderen.

5.4 Binnen de Storage vestiging

De maximumsnelheid voor gemotoriseerde voertuigen is te allen tijde de laagste van a) een veilige snelheid of b) 15 km/h. Parkeren is alleen toegestaan op de aangewezen plaatsen. Binnen de Storage vestiging zijn de verkeersregels van toepassing. Binnen de vestiging van City Storage V.O.F. geldt een strikt rookverbod. Het gebruik van trolleywagentjes, motorvoertuigen, liften of enige andere uitrusting die door City Storage V.O.F. ter beschikking wordt gesteld is altijd voor het eigen risico van de Klant. De Klant moet erop letten dat geen enkel van deze gebruikt of bediend worden door kinderen. Binnen de vestiging van City Storage V.O.F. mogen kinderen nergens alleen achtergelaten worden. Trolleywagentjes die eigendom zijn van City Storage V.O.F. mogen door een Klant niet in een Storage Unit opgeslagen worden op straffe van een boete van minstens 30 EUR per trolleywagentje / per opgeslagen dag. De Klant mag geen Goederen opslaan indien hierdoor het maximale draagvermogen van de vloer overschreden wordt. De Klant is verantwoordelijk hiervan naleving te verzekeren en de Klant moet het maximale laadvermogen met de Store Manager of een store medewerker bespreken. Goederen in de Storage Unit moeten altijd op een veilige manier opgeslagen worden, zonder druk uit te oefenen op de muren. City Storage V.O.F. is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsels / schade aangebracht door of aan de Goederen. City Storage V.O.F. heeft geen enkele verplichting om Goederen voor de Klant in ontvangst te nemen.

(Artikel 6) Storage Unit en beschikbaarheid van de Storage Unit

6.1 Ten laatste op het ogenblik van of (i) de startdatum van de Overeenkomst, of (ii) het feitelijk in gebruik nemen van de Storage Unit, wordt de Storage Unit opgeleverd en aanvaard in goede staat zonder gebreken en bezemschoon.

6.2 City Storage heeft altijd het recht om de Klant een andere Storage Unit van een vergelijkbaar of groter type aan te bieden zonder dat dit extra kosten voor de Klant met zich meebrengt.

6.3 Als er geen Storage Unit van het overeengekomen type beschikbaar is op de datum van het in gebruik nemen van de Storage Unit, dan heeft City Storage de keuze (i) de Klant een Storage Unit van een ander type aan te bieden in zoverre die beantwoordt aan de behoeften van de Klant of (ii) de Overeenkomst op te schorten tot op het moment dat een Storage Unit van het overeengekomen type beschikbaar is. In het laatste geval worden de verplichtingen van de Klant uit hoofde van Overeenkomst opgeschort tot de Storage Unit beschikbaar is en de Klant is geen huur en kosten verschuldigd tot op de dag dat de Storage Unit effectief ter beschikking wordt gesteld. Bovendien heeft de Klant in dergelijk geval van opschorting, als enige remedie, het recht de overeenkomst te beëindigen tegen volledige terugbetaling van de betaalde huurgelden, vergoedingen en kosten. City Storage is nooit aansprakelijk voor enige schade ten laste van de Klant als gevolg van enige vertraging in de beschikbaarheid van een Storage Unit.

6.4 De Klant is niet gerechtigd tot het gebruik van een specifieke Storage Unit. City Storage heeft te allen tijde het recht een alternatieve Storage Unit voor te stellen alsook het recht de Klant te verplichten de Goederen te verhuizen naar de voorgestelde alternatieve Storage Unit, mits een voorafgaande kennisgeving is gedaan met in acht name van een termijn van tenminste 14 dagen.

(Artikel 7) Verbod op onderhuur en overdracht

7.1 Het is de Klant niet toegestaan de Storage Unit geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken.

7.2 Deze Overeenkomst is persoonlijk en de Klant gaat ermee akkoord dat het verboden is de Overeenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van City Storage. Het recht om de Storage Unit te gebruiken kan enkel door de Klant uitgeoefend worden.

(Artikel 8) Bepaling van de aansprakelijkheden

8.1 Het risico verbonden aan de opslag van Goederen in de Storage Unit wordt altijd en uitsluitend door de Klant gedragen. City Storage is niet aansprakelijk voor enige schade aan de Goederen noch zal City Storage aansprakelijk zijn voor enige andere schade of economisch verlies van de Klant.

City Storage geeft de Klant geen garanties of zekerheden met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake de vestiging van City Storage V.O.F. of de Storage Unit.

City Storage zal de Goederen niet controleren en zal ook niet nagaan of de Goederen geschikt zijn voor opslag dan wel of deze in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en de bepalingen en/of beperkingen van deze Overeenkomst. City Storage aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade bij de Klant indien de opslag van de Goederen ongepast, onveilig of illegaal zou zijn.

8.2 City Storage zal inspecties of controles in de Storage Unit door opsporings- en handhavingsinstanties toelaten.

City Storage zal de Klant hieromtrent niet hoeven in te lichten en City Storage zal ook niet overgaan tot controle van de rechten van deze instanties. City Storage is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke inspecties of controles. City Storage is derhalve (zonder enige beperking) niet aansprakelijkheid voor schade aan de Goederen en / of sloten en aangebrachte installaties ontstaan tijdens dergelijke inspecties en controles. De Klant is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die City Storage zou kunnen lijden als gevolg van de inspecties of controles.

8.3 De Klant zal City Storage, op een doorlopende basis, vrijwaren tegen kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of uitgaven die City Storage lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de Klant van de Storage Unit waaronder alle door een derde partij of overheid/instantie ingediende vorderingen als gevolg van het gebruik van een Storage Unit door de Klant.

8.4 City Storage is nooit aansprakelijk voor de indirecte of gevolgschade geleden door de Klant met inbegrip van een gederfde aankoop, gederfde winsten, gemiste kansen, verlies van verwachte besparingen, een verloren reputatie of enige schade als gevolg van de activiteiten van andere klanten of als gevolg van belemmeringen in het gebruik van de Storage Unit veroorzaakt door derden.

8.5 De Klant gaat ermee akkoord dat gegeven (a) de beschikbaarheid van verzekering teneinde de waarde van de Goederen te beschermen, (b) het feit dat City Storage geen toegang heeft tot de Storage Unit en het gebruik door de Klant van de Storage Unit te controleren, (c) het feit dat City Storage niet de gelegenheid heeft om het risico correct in te schatten, en (d) het potentieel grote verschil tussen de door Klant betaalde huurgelden/kosten en de schade die Klant mogelijkerwijze lijdt, de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel 8 billijk en redelijk zijn.

(Artikel 9) Verplichting tot verzekering

Gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst moet de Klant de Goederen verzekeren tegen verlies en schade binnen het kader van een allrisk goederenverzekering teneinde de volledige waarde van de Goederen te beschermen. Indien dit niet gebeurt zal alle verlies en schade (door welke oorzaak ook met inbegrip van opzet en grove nalatigheid door City Storage) voor het risico en de rekening van Klant zijn.

In het geval dat een dergelijke verzekering niet onderschreven wordt via City Storage, stemt Klant ermee in om deze verzekering te onderschrijven bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. Een dergelijke verzekering moet een artikel in het voordeel van City Storage bevatten op grond waarvan de verzekeraar afziet van alle rechten van verhaal jegens City Storage, de verzekeraars van City Storage en contractuele partners. De Klant zal City Storage, de verzekeraars van City Storage en contractuele partners altijd vrijwaren en schadeloos stellen tegen eventuele verhaalsaanspraken door de verzekeraars van de Klant.

(Artikel 10) Onderhoud en herstellingen

10.1 City Storage heeft te allen tijde toegang tot de Storage Unit teneinde werkzaamheden en onderzoek uit te voeren (of te laten uitvoeren) in het kader van onderhoud, herstel, renovatie en uitbreiding, herpartitionering, inclusief het aanbrengen van extra voorzieningen.

10.2 Renovatie en/of herstel/onderhoudswerkzaamheden van of aan de Storage Unit leveren geen tekortkoming in de nakoming door City Storage op, ook niet als deze werkzaamheden enerzijds (tijdelijk) het genot en gebruik van de Storage Unit beperken of verhinderen anderzijds ervoor zorgen dat City Storage toegang krijgt tot de Storage Unit. De klant zal de renovatie en/of herstel/onderhoudswerkzaamheden gedogen en City Storage daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht op vermindering van de huurprijs of enige andere betalingsverplichting, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding als gevolg van de renovatie en/of de werkzaamheden.

10.3 De Klant neemt de nodige voorzorgsmaatregelen teneinde schade te voorkomen aan de Storage Unit of het eigendom van derden. In het geval van schade aan het eigendom van derden of het eigendom van City Storage, is City Storage te allen tijde gerechtigd om herstellingen uit te voeren ten koste van de Klant. De Klant stemt ermee in de betaling van facturen voor dergelijke herstellingen uit te voeren binnen 7 dagen na het versturen van een dergelijke factuur.

10.4 In het geval dat City Storage toegang nodig heeft tot de Storage Unit of indien de Goederen vanuit de Storage Unit dienen verplaatst te worden voor de hierboven vermelde doeleinden, zal City Storage de Klant hiervan inlichten indien de tijd en omstandigheden dit toelaten. Indien nodig zal City Storage aan de Klant verzoeken de goederen binnen een redelijke termijn te verplaatsen naar een andere Storage Unit. Indien de Klant nalaat dit te doen kan City Storage de Storage Unit betreden teneinde de Goederen, met de nodige zorg maar op risico van de Klant, zelf naar een andere Storage Unit te verplaatsen.

(Artikel 11) Toegang vanwege City Storage V.O.F. en/of derden

11.1 In principe zullen City Storage en haar medewerkers de Storage Unit pas betreden met voorafgaande toestemming van de Klant tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald.

11.2 In noodgevallen kan City Storage ook zonder toestemming van de Klant of waarschuwing aan de Klant de Storage Unit te betreden (zo nodig door middel van openbreking). Met noodgevallen wordt hier ondermeer bedoeld onderhoud, herstellingen en renovatie alsook alle plotselinge gebeurtenissen die een dringende toegang noodzakelijk maken.

11.3 Bovendien heeft City Storage op verzoek van de nationale, locale, regelgevende of strafrechtelijke overheden en instanties te allen tijde het recht zichzelf en deze overheden en instanties toegang te verschaffen tot de Storage Unit.

11.4 City Storage heeft tevens het recht alle sloten te verwijderen, zonder toestemming de Storage Unit te betreden en de Klant de toegang tot de Storage Unit te ontzeggen indien de Klant (één van) de verplichtingen onder de Overeenkomst niet of niet correct nakomt of wanneer City Storage vermoedt dat deze niet of niet correct worden nagekomen. Meer in het bijzonder heeft City Storage het recht de Klant de toegang tot de Storage Unit te ontzeggen en de Storage Unit te betreden bij wanbetaling betreffende verschuldigde huurgelden en kosten.

11.5 Na de Storage Unit te hebben betreden in overeenstemming met dit artikel 11 heeft City Storage het recht (maar niet de verplichting) om een inventaris van de opgeslagen Goederen op te stellen.

11.6 City Storage is niet verplicht de toegangsrechten van een derde tot de Storage Unit te controleren, met inbegrip van de toegangsrechten van de nationale, locale, regelgevende of strafrechtelijke overheden of instanties. Voor feitelijke toegangsverschaffing tot de Storage Unit door City Storage en/of deze overheden en instanties aanvaardt City Storage geen enkele aansprakelijkheid.

(Artikel 12) Niet naleven en ontbinding Overeenkomst

12.1 In het geval dat de Klant:

niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet, nationale of lokale reglementeringen of gebruiken; of nalaat de verplichtingen onder de bepalingen van deze Overeenkomst of de Huisregels na te komen (met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde huurgelden en kosten); of het voorwerp uitmaakt van een faillissement of een andere insolventie gerelateerde maatregel, dan verkrijgt City Storage het recht te allen tijde de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder een opzegtermijn en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden. Bovendien zal City Storage gerechtigd blijven alle verschuldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten te verhalen op de Klant.

12.2 In het geval van beëindiging van deze Overeenkomst zal de Klant omtrent de beëindiging worden ingelicht en zal de Klant zijn/haar Goederen uit de Storage Unit moeten verwijderen binnen 14 dagen na deze kennisgeving. Indien de Klant nalaat hiertoe over te gaan, zal City Storage toepassing kunnen maken van de rechten verleend onder artikel 4, met inbegrip van het recht de Goederen te verkopen of er zich van te ontdoen.

12.3 Kosten gemaakt in verband met incasso worden berekend conform de Wet Incassokosten

(Artikel 13) Einde Overeenkomst

13.1 Bij het einde van de Overeenkomst is de Klant verplicht de Storage Unit aan City Storage schoon, geheel ontruimd, ontgrendeld en in dezelfde staat als op de aanvangsdatum van de Overeenkomst terug te leveren (een en ander met in acht name van normale slijtage). Indien de Klant hieromtrent in gebreke blijft, zal de Klant de door City Storage gemaakte kosten teneinde enige schade te herstellen vergoeden.

13.2 Alle Goederen die de Klant na beëindiging van de Overeenkomst in de Storage Unit achterlaat, worden geacht door de Klant hetzij om niet aan City Storage te zijn overgedragen hetzij te zijn afgestaan (resderelicta), zulks ter keuze van City Storage. De achtergelaten Goederen zullen door City Storage op kosten van de Klant verwijderd worden (met een minimum van 30 EUR/m3). De Klant blijft volledig aansprakelijk voor alle kosten en schade voortvloeiende uit het achterlaten van deze Goederen. City Storage wordt hierbij onherroepelijk gemachtigd door de Klant om diens Goederen eventueel te verkopen.

(Artikel 14) Mededelingen, adreswijziging

14.1 Vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst mag City Storage, alle mededelingen of communicaties aan de Klant richten, hetzij per post (op het adres vermeld in de Overeenkomst) hetzij per e-mail of andere elektronische middelen (op het e-mailadres of enig ander elektronisch adres dat door de Klant medegedeeld werd).

14.2 De Klant moet City Storage schriftelijk inlichten omtrent elke wijziging van het postadres, elektronisch adres of telefoonnummer en dit alvorens een dergelijke wijziging in werking treedt.

(Artikel 15) Persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer

15.1 De door de Klant verstrekte gegevens zullen in de gegevensbestanden van City Storage opgenomen worden en zullen eigendom van City Storage worden.

15.2 De gegevens van Klant zullen worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving.

15.3 De Klant heeft een recht van inzage inzake zijn/haar klantgegevens opgenomen in de gegevensbestanden van City Storage en kan desnoods vragen dat de informatie gecorrigeerd wordt.

15.4 De gegevens van Klant zullen gebruikt worden in het kader van de opvolging klantenadministratie, communicatie, marktonderzoeken en voor (papieren en/of elektronische) gepersonaliseerde informatie en/of promotiecampagnes betreffende de producten en diensten van City Storage.

(Artikel 16) Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

16.1 Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst vallen in principe onder de bevoegdheid van de Rechtbanken waar de Storage Unit gevestigd is. Dit doet geen afbreuk aan het recht van City Storage om beroep te doen op een andere Rechtbank die bevoegd is conform de toepasselijke wetgeving.

16.2 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend de wetten en reglementen van het land of gebied van toepassing waar de Storage Unit gevestigd is.

(Artikel 17) Slotbepalingen

17.1 Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

17.2 De Klant begrijpt en aanvaardt deze algemene verhuurvoorwaarden en de Klant aanvaardt dat de algemene voorwaarden gratis beschikbaar zijn zowel in de vorm van een papieren exemplaar alsmede online via de website van City Storage V.O.F..

City Storage is gerechtigd deze algemene verhuurvoorwaarden te wijzigen (de Klant wordt voor de tenuitvoerlegging van eventuele wijzigingen ingelicht via de post, e-mail of de website van City Storage Self Storage). Gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn 30 dagen nadat een kennisgeving van City Storage werd ontvangen of een bericht werd geplaatst op de website van City Storage V.O.F.. De Klant wordt geacht in te stemmen met de wijzigingen tenzij de Klant binnen de voormelde 30 dagen periode City Storage er schriftelijk van heeft ingelicht het niet eens te zijn met de wijzigingen. In het geval van een voorgenomen wijziging van de algemene voorwaarden, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden te beëindigen (met in acht name van een opzegtermijn van 15 dagen).

17.3 Alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zullen geacht hoofdelijk en gezamenlijk te zijn, wanneer de Klant bestaat uit 2 of meer personen.

De voordelen van opslagruimte in Assen

Opslagruimte te huur in Assen! Bij City Storage Assen huurt u beveiligde en ruime opslagboxen in Drenthe voor een zéér voordelig tarief. U huurt de opslagboxen in Assen bijvoorbeeld al voor € 8,00 per m3. Bekijk uw voordelige mogelijkheden van de verschillende opslagboxen. Ook voor zakelijke opslagruimte huurt u bij City Storage. Ongeacht welke opslagruimte u bij ons huurt, u maakt gebruik van alle voordelen van City Storage: O.a. 24-uurs beveiliging, verwarmde en geconditioneerde opslagruimte, gratis leenbus en gratis leenaanhanger bij vullen en leegruimen van uw opslagboxen.

Onze voordelen:

 • € 8,00 per kuub per maand (ongeacht de maat v/d box)
 • Beveiligde opslagboxen
 • Al te huren vanaf 1 kuub!
 • Gratis leenbus en leenkar
 • Per maand opzegbaar